ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาซอ


นายพูลทรัพย์  รัชปัญา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล นาซอ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 2552

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
นาซอ
209
198
94.74
418
441
859
4.11
กุดเรือคำ
167
165
98.80
383
399
782
4.68
กุดเรือน้อย
112
107
95.54
218
224
442
3.95
ดอนดู่
46
45
97.83
106
110
216
4.70
หนองนาหาร
208
198
95.19
463
460
923
4.44
ดอนย่านาง
476
469
98.53
400
410
810
1.70
สมสนุก
125
119
95.20
264
259
523
4.18
หนองแวงน้อย
105
103
98.10
263
281
544
5.18
หนองแสงคิด
105
103
98.10
263
281
544
5.18
นาซอ
115
107
93.04
269
261
530
4.61
หนองแสงคำ
113
109
96.46
319
346
665
5.88
รวม
1781
1723
96.50
3366
3472
6838
3.84

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ

ตำบลนาซอ           ประกอบด้วย

                                1. นายทองแดง    คำตะลา                                  ประธานกรรมการ
                                2. นายแท่ง            ปังอุทา                                   กรรมการ                                               
                                3. นายบัญฑิต       ธุรนนท์                                    กรรมการ                                          
                                4. นายจันทร์         หล้าจันทะ                                กรรมการ                                            
                                5. นายคำไชย        แสดคง                                    กรรมการ                                              
                                6. นายเดช             ใบธรรม                                   กรรมการ                                             
                                7. นายวีระพงษ์    เพชรกัญหา                                กรรมการ                                        
                                8. นางกาลี             ประไทเทพ                              กรรมการ                                           
                                9. นายแถม            สีหาโมง                                   กรรมการ                                            
                                10. นายทองพูล    หูตาชัย                                      กรรมการ                                            
                                11. นางวาสนา     พิมพบุตร                                    กรรมการ                                          
                                12. นายหลวง       แสนพันนา                                 กรรมการ                                         
                                13. นางรัศมี          อินทรพุฒ                                  กรรมการ                                           
                                14. น ายมณีโชติ  บาลนาคม                                  กรรมการ                                        
                                15. นายพูลทรัพย์ รัชปัญญา                                   กรรมการและเลขาการ
                                16.นายเพลิน      จำเจริญ                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                               

                                                                               <<กลับหน้าหลัก>>