......ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เน้นเศรษฐกิจพอเพียง.......            ......สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส  มุ่งมั่นพัฒนาสถาบันเกษตรกร  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย สร้างเสริมชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง........  
   

 

 

เมนูหลัก

...+ ประวัติอำเภอวานรนิวาส
...+ อัตรากำลัง
...+ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

...+ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
...+ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
...+ กลุ่มยุวเกษตรกร

บริการด้านการเกษตร

...+ ข้อมูลพื้นฐานด้านการ
      เกษตร
...+ พืชเศรษฐกิจ
...+ ข้อมูลพื้นที่ภัยธรรมชาติ

แผนปฏฺบัติงาน

...+ แผนหน่วยงาน (รายปี)
...+  แผนหน่วยงาน (รายเดือน)
...+ แผนบุคคล (รายปี)
...+ แผนปฏิบัติการ
      (Action Plan)
...+ ปฏิทินการปฏิบัติงาน

...+ แผนพัฒนาการเกษตร
      ระดับตำบล

 

 

 

 

  1  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ประกาศ  1 , 2

----------------------------------------------------------------------------------

   1  ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

----------------------------------------------------------------------------------
คลิกที่นี่  อ่านข่าวย้อนหลัง  1
  1  สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  3 ชนิด ได้แก่  ข้าวนาปี  มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 ปีการผลิต 2552/53 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2552  

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

หน่วยงานภายในจังหวัด

ณ.ศูนย์บริการ

ตำบลเดื่อศรีคันไชย
1ตำบลศรีวิชัย
1ตำบลคอนสวรรค์
1ตำบลธาตุ
1ตำบลวานรนิวาส
1ตำบลขัวก่าย
1ตำบลนาคำ
1ตำบลหนองสนม
1ตำบลนาซอ
1ตำบลหนองแวง
1ตำบลกุดเรือคำ
1ตำบลคูสะคาม
1ตำบลอินทร์แปลง
1ตำบลหนองแวงใต้

 

 

 

 


DOWNLOAD

 

 

 

 

1

  1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิาส  ร่วมกับอำเภอวานรนิวาส  
ส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรทุกภาคส่วน  โดย
นายสมศักดิ์   สุขประเสริฐ  นายอำเภอวานรนิวาส   
นายสิทธิรัตน์   รัตนวิจารณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร    นางนันทพร   สุขประเสริฐ   นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ได้ทำพิธีมอบถุงพระราชทาน จากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

....12/01/53.... .

 

1

  1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรเอกชนทุกภาคส่วน ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

.....05/01/2553.......

  1เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
ให้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรเตรียมความพร้อม
สู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช ตามโครงการ ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส
จำนวน 500 ราย
..29/03/53.....1

 


  1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.20 น. - เวลา 13 นาฬิกา ณ.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา
บ้านจำปาดงเหนือ ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ประืีทีปโชติพร เกษตรจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจเยียมกิจกรรม ของศูนย์เรียนรู็เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิืมพระเกียรติ 82 พรรษา
...22/02/53....
1

 


  1 นายณัฐกิต ของทิพย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
ประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  ในการออกตรวจเยียม
การเตรียมความพร้อมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านจำปาดง
ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมจัดงานรณรงค์โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
......16/12/2552.......
1

 

 


  1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส (หลังเก่า) โดยเกษตรอำเภอ
วานรนิวาส เป็นประธานเปิดอบรมและนายสุวรรณวาท แก้วคำแสน นักวิชาการส่งเสริมการรเกษตรชำนาญการ ประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายความร
ู้....19/02/53....1

 

 

 

สาระเกษตรน่ารู้
..+ ห้องสมุดความรู้การเกษตร
..+ ถามตอบปัญหาการเกษตร
..+ 108 พรรณไม้ไทย
..+ มูลนิธิข้าวไทย
..+ การเกษตรเพื่ออาชีพ

 

สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส
ตำบลวานรนิวาส   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร   47120   โทร  0 4279 1147
e-mail  http://wanonniwat.sakonnakhon.doae.go.th

 

 

 

ผลิตภัณฑ์เด่นสุดยอดของ
อำเภอวานรนิวาส
วิสาหกิจชุมชน
คลิกที่นี่  แสดงภาพข่าวทั้งหมด 1