ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองแวงใต้


นายพูลทรัพย์  รัชปัญา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล หนองแวงใต้ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 2552

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
หนองแวง
221
192
86.88
487
505
992
4.49
นาบัว
142
135
95.07
340
352
692
4.87
ดอนกลอย
156
154
98.72
328
303
631
4.04
โพนสว่าง
227
224
98.68
610
574
1184
5.22
โคกก่อง
136
132
97.06
320
353
673
4.95
วังเยี่ยม
174
169
97.13
413
430
843
4.84
บะทอง
105
103
98.10
279
272
551
5.25
โนนทับช้าง
126
122
96.83
297
314
611
4.85
ศรีสว่าง
81
79
97.53
114
196
310
3.83
ฮุ่งพนาไพร
77
75
97.40
185
176
361
4.69
นาบัวพัฒนา
186
184
98.92
454
486
940
5.05
โนนเจริญศิลป์
187
185
98.93
470
512
982
5.25
โนนจำปาหอม
64
59
92.19
157
146
303
4.73
โนนสามเศียร
124
118
95.16
274
282
556
4.48
รวม
2006
1931
96.33
4728
4901
9629
4.80

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ

ตำบลหนองแวงใต้              ประกอบด้วย

                                1. นายคำไสย        พรมศรี                                    ประธานกรรมการ
                                2. นายแก้ว            ทองไสย์                                   กรรมการ                                             
                                3. นายสมคิด         สุพร                                         กรรมการ                                              
                                4. นายสถาน         นาแว่น                                      กรรมการ                                            
                                5. นายรำพึง          ไตรบุตร                                    กรรมการ                              
                                6. นายประครอง  บุญญารมย์                                 กรรมการ                                          
                                7. นายคำฟอง       พิเดช                                       กรรมการ                                               
                                8. นายประไพร    จันทะแสน                                  กรรมการ                                        
                                9. นายทวีคูณ        แสนโสภา                                กรรมการ                                              
                                10. นายปราโมท      ศรีถาพร                                 กรรมการ                                             
                                11. นายหนูแขม   ศรีพรมษา                                  กรรมการ                                              
                                12. นายสุพรรณ   คู่แก้ว                                         กรรมการ                                              
                                13. นางสมาน       จันทะแสน                                กรรมการ                                            
                                14. นายสมจิตร     บัวขันธ์                                    กรรมการ                                              
                                15. นายพูลทรัพย์                 รัชปัญญา                 กรรมการและเลขานุการ           
                                16.นายยูรทวี       เหล่าโพนยอ                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         

 

<<กลับหน้าหลัก>>