ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวานรนิวาส


นายพีระพันธ์   เฒ่าอุดม
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล วานรนิวาส อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 2552

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
วานรนิวาส
269
81
30.11
264
298
562
2.09
สร้างเม็ก
231
69
29.87
299
273
572
2.48
หลักเมือง
380
114
30.00
469
450
919
2.42
วานรนิวาส
594
178
29.97
541
572
1113
1.87
ป่าติ้ว
393
393
100.00
723
744
1467
3.73
หินเหิบ
129
129
100.00
311
287
598
4.64
ปลาหลาย
193
193
100.00
539
515
1054
5.46
คอนสวรรค์
227
227
100.00
517
541
1058
4.66
โพธิ์ชัย
97
97
100.00
184
205
389
4.01
นางามเล้า
92
92
100.00
281
285
566
6.15
วังบงน้อย
145
145
100.00
406
387
793
5.47
วังบง
270
270
100.00
644
673
1317
4.88
แหลมทอง
235
235
100.00
513
489
1002
4.26
ห้วยโทง
117
117
100.00
321
291
612
5.23
สุวรรณคีรี
212
212
100.00
560
568
1128
5.32
แหลมทองพัฒนา
136
136
100.00
303
296
599
4.40
หินกอง
114
114
100.00
338
334
672
5.89
รวม
3834
2802
83.53

 คณะกรรมการบริหารศูนย์

ตำบลวานรนิวาส            ประกอบด้วย 
      
                                1. นายวีระศักดิ์     บุษบง                                                          ประธานกรรมการ
                                2. นายสัมฤทธิ์      เผือกนอก                                                    กรรมการ
                                3. นายสมศิลป์      กันธิยา                                                        กรรมการ
                                4. นายประยัติ       บุญสนอง                                                     กรรมการ
                                5. นายศรีนุลัย       ไชยบุญตา                                                   กรรมการ
                                6. นายเสงี่ยม        ไกรษรวงค์                                                  กรรมการ
                                7. นางสาวจันทร์ฉาย          กันธิยา                                           กรรมการ
                                8. นางสุนันทา     ปจัจมนตรี                                                     กรรมการ
                                9. นายสัญชัย        พัฒนเพ็ญ                                                    กรรมการ
                                10. นายปาริชาติ   สุวรรณชัยลบ                                               กรรมการ
                                11. นายนิพนธ์     สัพโส                                                            กรรมการ              
                                12. นายบุญเอื้อ    แก้วไพฑูรย์                                                  กรรมการ
                                13. นายอนันต์      แสนบุญศิริ                                                   กรรมการ
                                14. นายเวช           พลสีดา                                                       กรรมการ
                                15. นายพีระพันธ์                เฒ่าอุดม                                        กรรมการและเลขานุการ
                                16. นายศิษธิวุฒิ   คอมแพงจันทร์                                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                             

<<กลับหน้าหลัก>>