ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลธาตุ


นายสุทัศน์   กนกหงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล ธาตุ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 2552

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
ธาตุ
163
150
92.02
362
383
745
4.57
ตาลเดียว
188
173
92.02
397
386
783
4.16
หนองตากวย
130
117
90.00
322
309
631
4.85
ท่าเยี่ยม
159
146
91.82
365
363
728
4.58
โนนคอม
103
98
95.15
223
255
478
4.64
โนนแต้
199
186
93.47
462
472
934
4.69
ท่าศรีไคร
163
150
92.02
386
375
761
4.67
นาอวนน้อย
104
91
87.50
216
217
433
4.16
หนองฮาง
220
205
93.18
438
473
911
4.14
วังหว้า
129
116
89.92
323
287
610
4.73
โคกสว่าง
149
136
91.28
273
324
597
4.01
โคกกลาง
151
138
91.39
337
340
677
4.48
ห้วยไร่
121
108
89.26
268
265
533
4.40
ธาตุใหม่พัฒนา
128
145
113.28
283
303
586
4.58
หนองฮางน้อย
151
138
91.39
292
332
624
4.13
ท่าศรีไครใหม่
160
147
91.88
378
362
740
4.63
นาสมบูรณ์
79
66
83.54
199
166
365
4.62
วังน้ำเย็น
78
65
83.33
148
127
275
3.53
วังใหม่
165
152
92.12
365
380
745
4.52
หนองนาแซง
111
98
88.29
263
263
526
4.74
โคกกลาง
90
77
85.56
232
234
466
5.18
นาอวนน้อย
133
120
90.23
294
309
603
4.53
รวม
3074
2822
91.30
6826
6925
13751
4.47

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ

ตำบลธาตุ              ประกอบด้วย

                                1. นายไพฑูลย์      รัตนโชติ                                     ประธานกรรมการ
                                2. นายสมพงษ์      เวฬุวนารักษ์                                กรรมการ
                                3. นายเคน             สิงห์ชัย                                       กรรมการ
                                4. นายบุญเลย       จำปาจันทร์                                 กรรมการ
                                5. นายวิจิตร          ดวงได้                                        กรรมการ
                                6. นายอุดม            จี้เพชร                                        กรรมการ
                                7. นายพุทธกาล    ต้นภูบาล                                     กรรมการ                                   
                                8. นางหงส์สุดา    พิมพ์รัตน์                                     กรรมการ                                         
                                9. นางสุนทร        เฉวียงวาส                                    กรรมการ                                         
                                10. นายสุรชาติ     บัวคำ                                           กรรมการ                                          
                                11. นายปรานี       ยะพลหา                                       กรรมการ                                         
                                12. นายสินทวี      มูลพรม                                         กรรมการ                                          
                                13. นายปัตชา       อัตสาร                                         กรรมการ                                           
                                14. นายเสริฐ        บัวโฮม                                         กรรมการ                                           
                                15. นายสุทัศน์      กนกหงษ์                                     กรรมการ/เลขานุการ   
                                16. นายศักดิ์ชัย    ดรุณพันธ์                                     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ    

 

<<กลับหน้าหลัก>>