ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสนม


นายฤทธิ์   ร่มเกษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล หนองสนม อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 2552

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
บะนกทา
136
136
100.00
282
308
590
4.34
ตาดโตน
121
118
97.52
234
252
486
4.02
น้ำปุุ้้น
171
138
80.70
486
511
997
5.83
บะป่าคา
86
76
88.37
152
174
326
3.79
หนองสนม
108
92
85.19
154
162
316
2.93
โพนแพง
142
140
98.59
174
163
337
2.37
นาจาร
96
94
97.92
284
293
577
6.01
โนนชนะสังคม
125
119
95.20
226
268
494
3.95
ทุ่งโพธิ์
120
118
98.33
252
248
500
4.17
โนนสะอาด
38
36
94.74
98
102
200
5.26
บ้านก่อ
129
127
98.45
236
242
478
3.71
เชียงเพ็ง
112
110
98.21
214
221
435
3.88
นาคอย
168
164
97.62
318
349
667
3.97
นาสวรรค์
116
114
98.28
269
268
537
4.63
บ้านก่อใต้
143
141
98.60
236
278
514
3.59
โนนสวรรค์
42
41
97.62
147
153
300
7.14
ทุ่งโพธิ์
101
100
99.01
216
204
420
4.16
ใหม่พัฒนา
61
60
98.36
148
136
284
4.66
โพนแพง
128
126
98.44
248
304
552
4.31
นาจาร
108
102
94.44
214
218
432
4.00
ตาดโตน
104
102
98.08
182
292
474
4.56
รวม
2355
2254
95.89
4770
5146
9916
4.21

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ

ตำบลหนองสนม            ประกอบด้วย

                                1. นายเชียง           ผายเงิน                                             ประธานกรรมการ
                                2. นายดลศักดิ์       เขื่อนพงศ์                                          กรรมการ
                                3. นายหัสดี           กาญบุตร                                             กรรมการ                          
                                4. นายสมบูรณ์     เถายาบุตร                                           กรรมการ                                   
                                5. นายวิจิตร          ฑีฆะพันธ์                                           กรรมการ                                  
                                6. นายพอม           กุลอัก                                                 กรรมการ                                    
                                7. นายวัชรินทร์    บุราณสาร                                            กรรมการ                                  
                                8. นางสาวจีราภรณ์             โพธิ                                     กรรมการ                                   
                                9. นางสาวจิตรลดา              การุณ                                  กรรมการ                                   
                                10. นายสมพงษ์   หุนติราช                                             กรรมการ                                  
                                11. นางสุดใจ       สุยะดา                                                กรรมการ                                    
                                12. นายสทิน        มาตราช                                              กรรมการ                                   
                                13. นายนิรัตน์      โพธิ                                                     กรรมการ                                  
                                14. นายสง่า          สุพล                                                   กรรมการ                                   
                                15. นายฤทธิ์         ร่มเกษ                                                กรรมการและเลขานุการ

                              16. นายถนัด   เหลาพรม                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                              

 

<<กลับหน้าหลัก>>