ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาคำ


นางชัยศรี   สร้อยมาลัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล นาคำ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 2552

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
นาคำ
69
66
95.65
113
125
238
3.45
หนองขุน
93
89
95.70
183
212
395
4.25
กุดจิก
119
114
95.80
234
251
485
4.08
ดอนมุย
131
125
95.42
252
288
540
4.12
หนองแฝก
63
60
95.24
121
131
252
4.00
หนองม่วง
315
300
95.24
701
673
1374
4.36
เหล่าสิมมา
53
51
96.23
123
101
224
4.23
หนองม่วงพัฒนา
123
117
95.12
233
225
458
3.72
กุดจิก
122
116
95.08
240
230
470
3.85
รวม
1088
1038
95.50
2200
2236
4436
4.08

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ

ตำบลนาคำ       ประกอบด้วย

                1. นายเฉลิม          จุลพล                                                      ประธานกรรมการ
                2. นายสาคร          บุตรแสนคม                                              กรรมการ
                3. นายวิศิษฐ์         เคนไชยวงค์                                             กรรมการ
                4. นายเสาวพล     แสนขวา                                                    กรรมการ
                5. นายชัยยนต์      อาแพงพันธ์                                               กรรมการ
                6. นายเวช             สีพั่ว                                                          กรรมการ
                7. นางสวัสดิ์         สำลี                                                           กรรมการ
                8. นายชาญชัย      อาแพงพันธ์                                               กรรมการ
                9. นายเชิญ            บุญเททิญ                                                  กรรมการ
                10. นายณัฐนัย      กองอิ้ม                                                      กรรมการ
                11. นายประไพ    ชานุชิต                                                        กรรมการ
                12. นายจันทร์เพชร             ยนต์เพียราช                                กรรมการ
                13. นายวิทิศ          เห็นหลอด                                                 กรรมการ
                14. นายบุญช่วย   ฮาบเมืองซอง                                            กรรมการ
                15. นางชัยศรี       สร้อยมาลัย                                                กรรมการและเลขานุการ
                16. นางปริญญา   บาลนาคม                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

<<กลับหน้าหลัก>>