ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองแวง


นายสำราญ    ทองมีเดช
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล หนองแวง อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 2552

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
ห้วยหิน
126
108
85.71
316
308
624
4.95
ห้วยหินลาด
184
131
71.20
455
455
910
4.95
ห้วยแสง
191
148
77.49
422
425
847
4.43
ห้วยหินสอง
152
119
78.29
379
380
759
4.99
คำเจริญ
179
157
87.71
445
433
878
4.91
ห้วยหินหมู่หก
130
113
86.92
313
298
611
4.70
รวม
962
776
81.22
2330
2299
4629
4.81

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ

ตำบลหนองแวง   ประกอบด้วย

                                1. นายสด              ศรีรัตน์                                                 ประกรรมการ
                                2. นายนุกุล           สายชมภู                                               กรรมการ                                 
                                3. นายบุญรม        สุนะไตร                                                 กรรมการ                              
                                4. นายสว่าง          ศรีพรมษา                                             กรรมการ                               
                                5. นายจรัส            เพชรจันทร์                                            กรรมการ                              
                                6. นายสมหมาย    บุญราศรี                                                กรรมการ                                
                                7. นายอดุลย์          ภูคลองษา                                           กรรมการ                                   
                                8. นางดวงใจ        หวังดี                                                     กรรมการ                               
                                9. นายอุดม            ศรีน้อย                                                 กรรมการ                                
                                10. นายสาย          พิมพา                                                   กรรมการ                                
                                11. นายสมยงค์     ภูบุญอ้วน                                             กรรมการ                               
                                12. นางหนูกาย    อิ่มผล                                                    กรรมการ                               
                                13. นายเคน          บุญโคตร                                              กรรมการ                             
                                14. นายสมัย          สิทธิจันทร์                                           กรรมการ                                
                                15. นายสำราญ     ทองมีเดช                                        กรรมการและเลขานุการ                                
                                16.                                                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

<<กลับหน้าหลัก>>