ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดเรือคำ


นายสำราญ    ทองมีเดช
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล กุดเรือคำ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 25512

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
กุดเรือคำ
166
130
78.31
386
406
792
4.77
พัฒนา
187
182
97.33
451
472
923
4.94
สันติสูข
143
140
97.90
330
338
668
4.67
สามัครคี
174
169
97.13
432
451
883
5.07
จำปาดง
167
163
97.60
365
408
773
4.63
จำปาดงเหนือ
132
128
96.97
326
335
661
5.01
ห้วยน้ำเที่ยง
167
167
100.00
419
400
819
4.90
ดงป่าแดง
116
116
100.00
398
398
796
6.86
ฮ่องไร่
104
101
97.12
265
239
504
4.85
รวม
1356
1296
95.82
3372
3447
6819
5.03

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ

ตำบลกุดเรือคำ     ประกอบด้วย

                1. นายพวง            เทือกท้าว                                                                           ประธานกรรมการ
                2. นางบัวลบ         แก้วสะเทือน                                                                        กรรมการ
                3. นายสงวน         บัวสอน                                                                                กรรมการ
                4. นายประวิทย์    ศรีไชย                                                                                  กรรมการ
                5. นางศิราณา       ทองมีเดช                                                                           กรรมการ
                6. นายสมพงษ์      ศรีไชย                                                                                กรรมการ
                7. นางไพฑูลย์      เดชโฮม                                                                              กรรมการ
                8. นายสมพงษ์      ป้อมมะรัง                                                                           กรรมการ
                9. นายถนอม         ประณพศรี                                                                          กรรมการ
                10. นายสมหมาย  แก้วกัณหา                                                                          กรรมการ
                11. นายทองอยู่     วังคำ                                                                                 กรรมการ
                12. นายชวน         ภักดีปัญญา                                                                        กรรมการ
                13. นางอุไรวรรณ                เนตรกันหา                                                          กรรมการ
                14. นายวรพันธ์    หมื่นจูม                                                                               กรรมการ
                15. นายสำราญ     ทองมีเดช                                                                          กรรมการและเลขานุการ
                16. นายเทิดพงษ์  อินทร์คำน้อย                                                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                     

<<กลับหน้าหลัก>>