ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอินทร์แปลง


นายเสงี่ยม   จิตจักร
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล อินทร์แปลง อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 2552

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
ดอกนอ
23
18
78.26
48
45
93
4.04
อินทร์แปลง
69
58
84.06
195
187
382
5.54
หัวนา
122
111
90.98
251
279
530
4.34
โคกก่อง
162
152
93.83
350
330
680
4.20
นายม
121
155
128.10
286
295
581
4.80
วังโพน
142
129
90.85
334
352
686
4.83
โคกสำราญ
56
52
92.86
122
117
239
4.27
แสงเจริญ
64
61
95.31
163
175
338
5.28
โพธิ์เงิน
81
72
88.89
178
211
389
4.80
รวม
840
808
93.68
1927
1991
3918
4.66

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ

ตำบลอินทร์แปลง                ประกอบด้วย

                                1. นายยนต์ชัย      พัฒนา                                      ประธานกรรมการ
                                2. นายไทยรัตน์    นาคบุตร                                    กรรมการ                                             
                                3. นายศิริสันต์      คำแสนตัน                                 กรรมการ                                            
                                4. นายบรรพต      ศรีราช                                        กรรมการ                                            
                                5. นายสมเกียรติ   สารโภคา                                  กรรมการ                                             
                                6. นายทองชาติ    แก้วสุทอ                                   กรรมการ                                             
                                7. นายประสพ      คำมิสา                                       กรรมการ                                           
                                8. นายวิรัตน์         จันทร์สุข                                    กรรมการ                                           
                                9. นายประสิทธิ์   อุปชัย                                          กรรมการ                                         
                                10. นายวรนิช       บุตรแสนคม                               กรรมการ                                                
                                11. นายเจริญชัย   แก้วอัคฮาด                               กรรมการ                                            
                                12. นายรหัส         หอมเพชร                                  กรรมการ                                           
                                13. นายนภา         จังถง                                         กรรมการ                                             
                                14. นายโสภณ      หาญจางสิทธิ์                            กรรมการ                                            
                                15. นายเสงี่ยม      จิตจักร                                      กรรมการและเลขานุการ      
                                16.นายณรงค์      สุวรรณไตร                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                         
                                                                                                   

                               
<<กลับหน้าหลัก>>