ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเดื่อศรีคันไชย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล เดื่อศรีคันไชย อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 2552

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
บ้านยางคำ
147
140
95.24
358
323
681
4.63
บ้านเดื่อศรีคันไชย
219
139
63.47
470
494
964
4.40
โพธิ์ตาก
240
220
91.67
574
525
1099
4.58
บ้านโนนแพง
174
135
77.59
354
368
722
4.15
บ้านขุนภูมิ
100
75
75.00
276
307
583
5.83
บ้านท่าแร่
166
165
99.40
385
386
771
4.64
บ้านโคกก่อง
106
105
99.06
239
225
464
4.38
บ้านโคกสำราญ
172
100
58.14
325
352
677
3.94
บ้านโคกไพศาล
179
100
55.87
363
342
705
3.94
บ้านปานเจริญ
170
143
84.12
358
370
728
4.28
บ้านเนินโพธิ์ทอง
186
85
45.70
363
397
760
4.09
บ้านขุนเจริญ
164
121
73.78
354
333
687
4.19
บ้านคำหมูน
140
115
82.14
314
314
628
4.49
บ้านสระพังทอง
185
142
76.76
406
400
806
4.36
บ้านท่าเดื่อ
101
48
47.52
186
193
379
3.75
บ้านคำเจริญ
124
96
77.42
273
262
535
4.31
บ้านขุนภูมิ
130
120
92.31
284
314
598
4.60
รวม
2703
2049
76.19
5882
5905
11787
4.36

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ

ตำบลเดื่อศรีคันไชย            ประกอบด้วย
                                1. นายกรุงศรี        วังชา                                                  ประธานกรรมการ
                                2. นายวุฒิศักดิ์      เหระวัณ                                              กรรมการ                                                 
                                3. นายสีเมือง        ก่านสิลา                                             กรรมการ                                   
                                4. นายอวยชัย       วงษาราช                                            กรรมการ                                   
                                5. นายจ่ำ                พิมพการ                                            กรรมการ                                    
                                6. นายทักษิณ        โพธิ์ศรีชัย                                           กรรมการ                                  
                                7. นายวันดี            เหลาพรหม                                          กรรมการ                                 
                                8. นายกาไสย        แดงสะอาด                                          กรรมการ                                
                                9. นางพงษ์ไพร   วงษ์ตาหล้า                                           กรรมการ                                 
                                10. นายวิรัตน์       แก้วมุงคุณ                                            กรรมการ                             
                                11. นางเครือรัตน์                ศรีเทพ                                   กรรมการ                               
                                12. นางอรุณ         ใจวัน                                                    กรรมการ                                
                                13. นางสุดารัตน์  ใจวัน                                                     กรรมการ                               
                                14. นายทนงศักดิ์                 จันทร์แดง                              กรรมการ                               
                                15. นางสาวสมมะนัส         เอนไชย                                   กรรมการและเลขานุการ                          

                      16. นายวัลลภ       นันทา                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวสมมะนัส   เอนไชย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

 

<<กลับหน้าหลัก>>