ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคูสะคาม


นายเสงี่ยม   จิตจักร
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล คูสะคาม อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 2552

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
คูสะคาม
107
81
75.70
245
236
481
4.50
หนองปลาหมัด
190
119
62.63
438
421
859
4.52
หาดทรายมูล
62
51
82.26
142
155
297
4.79
คำเจริญ
199
125
62.81
488
461
949
4.77
โคกแสง
188
121
64.36
424
413
837
4.45
สามแยกขันอาสา
212
153
72.17
518
504
1022
4.82
หนองบัวงาม
166
60
36.14
359
373
732
4.41
แสงอรุณ
89
68
76.40
217
203
420
4.72
รวม
1213
778
66.56
2831
2766
5597
4.61

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ

ตำบลคูสะคาม      ประกอบด้วย

                1. นายยุทธ            ก่ำจำปา                               ประธานกรรมการ
                2. นายประสิทธิ์   คำประชา                                กรรมการ                                             
                3. นายจงจัด          โพธิราช                               กรรมการ                                                                
                4. นายประยูร       แสนบุราณ                             กรรมการ                                             
                5. นายปานชัย      ยะสุราช                                 กรรมการ                                               
                6. นายอุไร             เป้ยศรี                                  กรรมการ                                                  
                7. นายทุย               ก้อนทอง                             กรรมการ                                                 
                8. นายยุทธพงษ์   เหลาแตว                              กรรมการ                                               
                9. นายวิชัย            แก้วอัคฮาค                          กรรมการ                                                 
                10. นายอุดมชัย    มือมิน                                   กรรมการ                                              
                11. นายไสย          มาตะระ                                กรรมการ                                               
                12. นายนโน         อินภูมิ                                   กรรมการ                                               
                13. นายหนูไทย   มาตสาลี                               กรรมการ                                                
                14. นายประยูร     ภูนาเพชร                              กรรมการ                                       
                15. นายเสงี่ยม      จิตจักร                                 กรรมการและเลขานุการ
                16.นายกิตตภบ  ไชยปัญหา                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
<<กลับหน้าหลัก>>