ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขัวก่าย


นางชัยศรี    สร้อยมาลัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล ขัวก่าย อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 2552

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
โคกผักหวาน
106
100
94.34
236
232
468
4.42
โนนสว่าง
124
114
91.94
320
288
608
4.90
วังเวิน
472
252
53.39
1108
1368
2476
5.25
หนองนาแซง
146
134
91.78
330
284
614
4.21
โคกถาวร
334
292
87.43
812
730
1542
4.62
ส้งเปลือย
316
276
87.34
762
788
1550
4.91
ส้งเปลือย3
226
196
86.73
556
562
1118
4.95
ขัวก่าย
458
396
86.46
1128
1156
2284
4.99
ขาม
402
350
87.06
854
868
1722
4.28
โนนงิ้ว
296
248
83.78
608
698
1306
4.41
ขัวก่าย2
390
342
87.69
760
812
1572
4.03
หนองแวง
292
256
87.67
592
614
1206
4.13
ส้งเปลือย2
186
168
90.32
428
414
842
4.53
รวม
3748
3124
85.84
8494
8814
17308
4.62

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ

ตำบลขัวก่าย          ประกอบด้วย

                                1. นายกรรณ์แก้ว                 บาลนาคม                               ประธานกรรมการ
                                2. นายวิเศษ           นามศรี                                                 กรรมการ                                  
                                3. นายเพลิน         ใบธรรม                                                  กรรมการ                               
                                4. นายไทยประสิทธิ์            วังตะพันธ์                                กรรมการ                             
                                5. นายไพบูลย์      โพธิ์ศรี                                                   กรรมการ                                
                                6. นายเวียงชัย      จันทร์เทพ                                              กรรมการ                               
                                7. นายวิเชียร         บุญคบ                                                   กรรมการ                                 
                                8. นายวีระพงษ์    พลศรีดา                                                 กรรมการ                                
                                9. นายคำสี            เสรีไทย                                                กรรมการ                                  
                                10. นายสำราญ     เชิดชู                                                     กรรมการ                                 
                                11. นายสังคม       อินภูมี                                                    กรรมการ                                 
                                12. นายวิจิตร        โพธิ์ศรี                                                   กรรมการ                                
                                13. นายธนัต         พรหมเทพ                                              กรรมการ                                
                                14. นายสัญญา     บาลนาคม                                              กรรมการ                              
                                15. นางชัยศรี       สร้อยมาลัย                                กรรมการ/เลขานุการ                                            
                                16. นายกำพล       ก้อนตาล                                               กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

 

<<กลับหน้าหลัก>>