ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศรีวิชัย


นายวิสิชน์    สุทธิอาจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล ศรีวิชัย อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 2552

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
บ้านศรีวิชัย
171
131
76.61
386
398
784
4.58
บ้านโนนอุดม
132
105
79.55
326
296
622
4.71
บ้านแก้ง
136
99
72.79
288
286
574
4.22
บ้านหัวนา
131
96
73.28
269
270
539
4.11
บ้านขัวสูง
100
79
79.00
257
225
482
4.82
บ้านดอนแดง
176
145
82.39
408
413
821
4.66
บ้านโคกสะอาด
190
149
78.42
416
414
830
4.37
บ้านห้วยแสง
185
129
69.73
400
392
792
4.28
บ้านโนนสวาท
80
62
77.50
149
148
297
3.71
บ้านดอนแดงน้อย
103
73
70.87
209
225
434
4.21
บ้านร่มเย็น
47
37
78.72
110
86
196
4.17
บ้านนาเกษตร
53
38
71.70
135
132
267
5.04
บ้านขัวสูงสวรรค์
76
60
78.95
168
175
343
4.51
บ้านชัยเจริญ
168
126
75.00
392
376
768
4.57
บ้านแก้ง
128
98
76.56
298
291
589
4.60
โนนอุดม
129
102
79.07
271
289
560
4.34
รวม
2005
1529
76.26
4482
4416
8898
4.44

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ

ตำบลศรีวิชัย         ประกอบด้วย

                                1. นายสมพงษ์      กาสุริย์                                 ประธานกรรมการ
                                2. นายสุทนัย        เสนารักษ์                             กรรมการ                                                
                                3. นายสุเทพ         ยางธิสาร                              กรรมการ                                                 
                                4. นายสมาน         แสนอุบล                              กรรมการ                                                
                                5. นายติ่ง               แก้วศรีรัง                             กรรมการ                                                 
                                6. นายกำจัด          นามวงษ์ษา                         กรรมการ                                                 
                                7. นางรัตนาวดี     อินทะเสน                             กรรมการ                                              
                                8. นายเดช             ผาสิงห์                                กรรมการ                                                  
                                9. นายพรชัย         วงค์อุดมศิลป์                       กรรมการ                                                 
                                10. นายตรงเจตน์ บุญมุล                                  กรรมการ                                  
                                11. นายเรือง         พันทะสา                              กรรมการ                                                 
                                12. นายจันทร์คราส             บุญเฮ้า                  กรรมการ                                                
                                13. นางสาวผ่องศรี              หนูพันธ์                 กรรมการ                                                              
                                14. นายบุญตา      สารโภคา                             กรรมการ                                           
                                15. นายวิสิชน์      สุทธิอาจ                               กรรมการและขานุการ
                                16.นายวิทยา       กาสุริย์                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

 

<<กลับหน้าหลัก>>