ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอนสวรรค์


นางเสาวลักษณ์   กนกหงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือน ประชากรเกษตร ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล คอนสวรรค์ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
ประจำปี 2552

   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
คอนสวรรค์
77
63
81.82
178
187
365
4.74
คอนสาย
190
138
72.63
468
469
937
4.93
คอนศรี
143
112
78.32
347
339
686
4.80
บะสะแบง
41
34
82.93
105
88
193
4.71
นาโพธิ์
157
110
70.06
322
312
634
4.04
หนองสะโน
79
60
75.95
203
216
419
5.30
โพธิ์ทอง
162
94
58.02
320
335
655
4.04
หนองมะเกลือ
57
50
87.72
136
122
258
4.53
โพธิ์เงิน
134
105
78.36
299
291
590
4.40
รวม
1040
766
76.20
2378
2359
4737
4.55

 

 คณะกรรมการบริหารศูนย์

ตำบลคอนสวรรค์          ประกอบด้วย   
    
                                1. นายอนุพงษ์     อัญฤาชัย                                  ประธานกรรมการ
                                2. นายเที่ยง           หารจิต                                    กรรมการ                                               
                                3. นายหนูพร        นาโฮม                                     กรรมการ                                              
                                4. นางลำพา          อุประ                                       กรรมการ                                              
                                5. นายนิด              ทรัพย์สมบัติ                            กรรมการ                                              
                                6. นางพิน             พลเวียง                                    กรรมการ                                              
                                7. นายบุญเรียน    แก้วมุงคุณ                                กรรมการ                                             
                                8. นายสะอาด       จารแก่น                                   กรรมการ                                             
                                9. นายไพศาล       มูลคำเกตุ                                กรรมการ                                               
                                10. นายคำพอง     สีทอง                                      กรรมการ                                               
                                11. นายบุญจันทร์                แสนจันทร์                 กรรมการ                                           
                                12. นางเสริฐ        สิงห์ใหญ่                                  กรรมการ                                            
                                13. นายสวัสดิ์       พูลพล                                     กรรมการ                                               
                                14. นายหนูพร     แก้วอุดร                                    กรรมการ                            
                                15. นางเสาวลักษณ์         รัพย์สมบัติ                กรรมการและเลขานุการ         
                                16.นางสาวไพรพิศนุ  โคตรแสง                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         
                             

                                            <<กลับหน้าหลัก>>