1

 

 

 

 

 

                           
                          ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ  อำเภอวานรนิวาส  พ.ศ. 2546-2551

                                               พื้นที่การเกษตรทั้งหมด    จำนวน      400,139          ไร่  
                                               ครอบครัวเกษตรกร           จำนวน        19,938          ครอบครัว
                                               พื้นที่ทำนา                        จำนวน      335,569         ไร่
                                               พื้นที่ทำไร่                         จำนวน        14,678         ไร่
                                               พื้นที่พืชสวน                     จำนวน        15,842          ไร่

 

พืช/ปี

พื้นที่ปลูก(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย(ก.ก.)

จำนวนครัวเรือน

2546

2547

2548

2549

2551

2546

2547

2548

2549

2551

ข้าว

274,842

281,450

285,250

289,249

334,469

380

390

405

408

410

1,938

พืชสวน

15,842

15,559

14,645

12,361

10,731

1,200

1,250

1,400

1,450

1,500

8,425

มะเขือเทศ

240

260

320

316

366

3,460

3,620

3,600

3,600

3,625

165

พริก

20

24

25

28

26

1,120

1,100

1,150

1,180

1,140

84

พืชไร่

14,678

13,228

11,698

9,485

5,870

2,000

2,200

2,500

2,500

2,500

3,935

ถั่วลิสง

150

184

195

210

220

221

280

267

280

270

105

ข้าวโพด

87

95

80

98

103

1,998

1,770

1,800

1,778

1,700

120

ยางพารา

283

914

2,284

1,630

230

-

150

160

180

180

643

ยูคาลิปตัส

150

1,450

1,530

2,213

3,615

8,500

9,200

9,500

11,000

1,100

1,723

 

                           

top

<<หน้าหลัก>>