1

 

 

 

 

 

 

 
แผนที่อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำ้ำซาก
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงพื้นที่ภัยแล้ง
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                  ตารางพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ
  ปี 2547 -2552  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

                             

 

ตำบล

ที่นา
ถือครอง
ทั้งหมด
(ไร่)

ครัวเรือน
เกษตรกรทำ
นาทั้งหมด

(ไร่)

2547

2548

2549

น้ำท่วม

ภัยแล้ง

น้ำท่วม

น้ำท่วม

เกษตรกร
(ราย)

จำนวน
(ไร่)

เกษตรกร
(ราย)

จำนวน
(ไร่)

เกษตรกร
ราย)

จำนวน
(ไร่)

เกษตรกร
(ราย)

จำนวน
(ไร่)

วานรนิวาส

37,515

2,956

55

462

143

754

51

317

50

429

ขัวก่าย

30,197

1,514

437

4,163

545

3,511

331

2,556

459

2,474

คูสะคาม

11,289

972

0

0

292

2,318

0

0

0

0

เดื่อศรีคันไชย

30,350

940

382

2,960

579

3,146

181

1,413

0

0

ธาตุ

39,330

2,410

244

2,403

1,052

6,540

191

1,350

22

83

หนองสนม

62,115

1,969

225

2,231

639

4,032

212

1,656

235

1,482

อินทร์แปลง

7,258

633

0

0

364

2,451

103

377

0

0

นาซอ

21,315

1,491

23

98

814

6,265

153

948

129

591

ศรีวิชัย

31,754

1,625

110

1,308

444

2,874

102

1,071

51

737

นาคำ

8,078

922

0

0

210

1,432

14

50

13

72

คอนสวรรค์

16,778

812

45

305

243

1,576

8

45

27

90

กุดเรือคำ

10,499

1,164

0

0

341

1,849

14

156

0

0

หนองแวง

9,810

856

0

0

465

3,250

10

134

0

0

หนองแวงใต้

19,281

1,678

76

457

950

7,087

198

1,206

79

287

รวม  14  ตำบล

335,569

19,942

1,597

14,387

7,081

47,085

1,568

11,279

1,065

6,245

                             

                              (ต่อ)

 

ตำบล

2550

2551

น้ำท่วม(พืช)

น้ำท่วม(ประมง)

โรคไหม้คอรวง

พายุโซนร้อน

น้ำท่วม (พืช)

เกษตรกร
(ราย)

จำนวน
(ไร่)

เกษตรกร
(ราย)

จำนวน
(ไร่)

เกษตรกร
ราย)

จำนวน
(ไร่)

เกษตรกร
(ราย)

จำนวน
(ไร่)

เกษตรกร
(ราย)

จำนวน
(ไร่)

วานรนิวาส

86

546.75

5

5

40

206

-

-

1
29

ขัวก่าย

419

2930

4

7

-

-

-

-

1
7

คูสะคาม

2

10

23

30

161

425

2

15

-
-

เดื่อศรีคันไชย

635

5,453

13

12.30

194

1,119

-

-

92
527

ธาตุ

342

3,180

19

25

70

350

-

-

69
452

หนองสนม

225

1,581

2

2

466

1,431

-

-

-
-

อินทร์แปลง

47

160

-

-

17

48

-

-

164
624

นาซอ

74

318

-

-

211

551

-

-

74
381

ศรีวิชัย

183

2,281

4

6

367

2,005.5

-

-

-
-

นาคำ

9

51

1

5

30

136

-

-

50
300

คอนสวรรค์

83

539

-

-

142

464

-

-

2
5

กุดเรือคำ

-

-

-

-

2

12

-

-

98
855

หนองแวง

-

-

-

-

2

23

-

-

6
40

หนองแวงใต้

13

54

1

1

78

212

-

-

265
1597

รวม  14  ตำบล

2,118

17,104.25

72

93.30

1,780

6,982.50

2

15

822
4,817

    

                      (ต่อ)

 

 

ตำบล

2551

2552

น้ำท่วม(ประมง)

อัคคีภัย(ไฟไหม้)

เกษตรกร
(ราย)

จำนวน
(ไร่)

เกษตรกร
(ราย)

จำนวน
(ไร่)

วานรนิวาส

-
-
1
2

ขัวก่าย

-
-
-
-

คูสะคาม

-
-
4
64.50

เดื่อศรีคันไชย

-
-
3
26.75

ธาตุ

1
3
8
55.75

หนองสนม

-
-
5
19

อินทร์แปลง

-
-
2
70

นาซอ

5
12
3
23

ศรีวิชัย

-
-
7
64

นาคำ

-
-
2
14

คอนสวรรค์

-
-
3
20

กุดเรือคำ

-
-
13
96

หนองแวง

-
-
-
-

หนองแวงใต้

1
3
1
23

รวม  14  ตำบล

7
18
52
478