1  ว่าที่ ร.ต.รังสฤษฎิ์  ดาวจันทึก เกษตรอำเภอวานรนิวาส เร่งรัดการรับขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ทพศ.1-3 ปี 2552 ในการบันทึกข้อมูล....07/09/52....

 

1

 

 

 

 


  1  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 15.00 น.  สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส ร่วมกับอำเภอวานรนิวาส
และองค์การบริ
หารส่วน ตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน  นักศึกษา และพี่น้องประชาชนชาวตำบลศรีวิชัย  ได้ร่วมกันจัดงาน พิธีปล่อยแมลงทับคืนสู่ป่าธรรมชาติ.....28/08/52.....

  1  สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส รับนิเทศงานและตรวจ
เยี่ยม จากเขต 4 จังหวัดขอนแก่น โครงการศูนย์เรียนรู้
วิสาหกิจชุมชน บ้านขุนภูมิ  ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 สิงหาคม 2551
....  5/08/2008..

  1   สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส รับนิเทศงานและตรวจ เยี่ยม จากเขต 4 จังหวัดขอนแก่น งานอาสาสมัครเกษตร และงานวิสาสหกิจชุมชน บ้านโคกก่อง ตำบลหนองแวงใต้
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 สิงหาคม 2551
.... 5/08/2008..


  1นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ  นายอำเภอวานรนิวาส เป็็นประธานปลูก ต้นไม้  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน เฉลิมพระ ชนม พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2551 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 14.45 น. ณ บริเวณที่ปลูก ศูนย์ราชการ หน้าสำนักงาน เกษตรอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร.... 5/08/2008..


  1นายสถิตย์   แสนคำ  เกษตรจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยม
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส ในวันที่ 18 สิงหาค พ.ศ 2551.....19/08/2008...

  1 ร.ต. รังสฤษฎิ์ ดาวจันทึก เกษตรอำเภอวานรนิวาส ร่วมกับนายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ นายสุทัศน์ กนกหงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสมพงษ์ เวฬุวณารักษ์ กำนันตำบลธาตุ ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
จังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมผู้แทนชุมชนจากหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลธาตุ
...23/03/52..

    1 นายบุญร่วม  คำจันทราช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน GAP พืชอื่น ปี 2552 ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  40 ราย ....25/03/52..

  1เมื่อวันที่ 9  เมษายน  2552  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.- 17.20 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส อบรมเกษตรกรเพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพดีปี 2552 .......20/04/52....

  1 เมื่อวันที่  4 พฤษภาคม   2552  เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิาส  โดย ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎิ์  ดาวจันทึก เกษตรอำเภอวานรนิวาส  พร้อมด้วยนางชัยศรี   สร้อยมาลัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
ชำนาญการ  ผู้รับผิดชอบตำบล นาคำ  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ได้ดำเนินนการจัดเทวีเรียนรู้
ูู้้ ....04/05/52....  1 เมื่่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โดย นายบุญร่วม  คำจันทราช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิตประจำสำนักงาน เกษตรจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อะตอมมิค นาโน  ......18/05/52....

  1 เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม  2552  เวลา  08.30 น - 16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ สายที่ 2 ครั้งที่ 3/2552
 .....27/05/52....
.

  1 งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลธาต อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ....17/08/52....

  1 นายสนธยา อุตมินทร์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชแทน นายอำเภอวานรนิวาส
ร่วมกัน นส.สมมะนัส เอนไชย  นสว.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวกรกวรรณ  แบ จนท.สำรวจข้อมูลเกษตรกร จัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียน พืชเศรษฐกิจ หลัก 3 ชนิด และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรราชครัวเรือน ปี 2552
ณ บ้านยางคำ  หมู่ที่ 1   ต.เดื่่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนครในวันที่ 18 กันยายน 2552
...21/09/52...

   1วันที่ 3-5 ธันวาคม 2552 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาสโดยคณะข้าราชการส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมงานพิธีเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา  82 พรรษา 
5 ธันวาคม 2552
....15/12/2552.....

 


  1ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎิ์  ดาวจันทึก เกษตรอำเภอวานรนิวาส ปลูก ต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนม พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2551 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 14.45 น.  ณ บริเวณที่ปลูก ศูนย์ราชการหน้าสำนักงานเกษตร อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
... 5/08/2008..

  1เกษตรอำเภอวานรนิวาส ร่วมกับเกษตรตำบลวานรนิวาส นำเกษตรกรศึกษาดูงานการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงาน ณ บ้าน หนองตากวย ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร
.....13/02/2009...

 

   1 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาสร่วมกับอำเภอวานรนิวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุและสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบ และคัดเลือกผลงานของ เกษตรกรดี เด่นระดับประเทศ ประจำปี 2551จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

.......20/02/2009...

   1  สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิาส ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวานรนิวาส่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ำเนินการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือเกษตรก
รผู้ประสบภัย น้ำท่วมนาข้าว ปี 2551
........28/02/52.......

  1 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ที่บ้านส้งเปลือย ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ......09/03/52......

  1สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส นำโดยว่า ร.ต. รังสฤษฎิ์  ดาวจันทึก นางชัยศรี สร้อยมาลัย นางสาวสมมมะนัส เอนไชย นายพีระพันธ์  เฒ่าอุดม  ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ที่บ้านหนองม่วง หมู่ 6 และหมู่ 8 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ......13/03/52......

  1  สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส ร่วมกับอำเภอวานรนิวาส และส่วนราชการต่างๆ ออกหน่วยบริการอำเภอ"ยิ้มเคลื่อนที่" และการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และสร้างวินัยแก่คนในชาติ ณ โรงเรียนบ้านดอนยานาง ในวันที่ 25 มีนาคม  2552...27/03/52....
 
1 เกษตรอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยนายพีระพันธ์ เฒ่าอุดม เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบตำบลนรนิวาส ร่วมกับ สนง.ชลประทานจังหวัดสกลนคร สหกรณ์การเกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ และ อบต.คอนสวรรค์ จัดเวที่ชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง วันที่ 26 มี.ค. 52 ณ ศาลาวัดบ้านนาโพธิ์ ม.5 ต.คอนสวรรค์ ...30/03/52..

    1เมื่อวันที่  6  เมษายน  2552  เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิาส ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎิ์  ดาวจันทึก  เกษตรอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ส่งเสริมการเกษตร  ประจำ สนง.อำเภอวานรนิวาส ได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพ่อค้า 
ประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯชมรมทุกชมรมได้ถวายพานพุ่ม  (พุ่มเงิน-พุ่มทอง)
...09/04/52...

  1 เมื่อวันที่  7-8 เมษายน  2552  สำนักงานเกษตรอำเภอวานริวาส ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอวานรนิวาส  ได้ดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครเกษตรประจำปี 2552.......09/04/52.....

  1 ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎิ์   ดาวจันทึก  เกษตรอำเภอวานรนิวาส  พร้อมด้วย นายสำราญทอง  มีเ้ดช จ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานเลขาศูนย์ฯ ตำบลกุดเรือคำ และนางชัยศรี   สร้อยมาลัย  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ด้ออกดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง...10/06/52....

  1 เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2552  ณ. หอประชุมอำเภอวานรนิวาส เวลา  08.30 น. - 16.30 น. สนง.เกษตรจังหวัดสกลนคร โดย นายเรวัต  พรหมลา เกษตรจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้
นายนิคม  อุทยารักษ์  นวส. ชำนาญการ  ร่วมกับสนง. อำเภอวานรนิวาส  ได้ดำเนินการฝึกอบรมตัวแทนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวพันธุ์ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
....25/06/52.....
  

  1 นางชัยศรี  สร้อยมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก
3 ชนิด และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรราชครัวเรือน ปี 2552 ณ บ้านขาม หมู่ที่ 4 ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ในวันที่ 15 กันยายน 2552
....17/09/52...

  1 นางสาวกนิษฐา  วรรณชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก
3 ชนิด  และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรราชครัวเรือน ปี 2552 ณ บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ในวันที่ 15 กันยายน 2552
....17/09/52....

  1 นางชัยศรี  สร้อยมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ น.ส. นางสาวกนิษฐา  วรรณชาติ
นวส.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
รายครัวเรือน ปี 2552ณ บ้านวังเวิน หมู่ที่ 5ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในวันที่ 18 กันยายน 2552

...21/09/52..

  1 นายสมศักดิ์ ประทีปโชติพร  เกษตรจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครได้ออกตรวจเยียมศูนย์เรียน รูู้้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านจำปาดง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเรือคำอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
......03/12/52.....

 


  1สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส  ร่วมกับเกษตรประจำ ตำบลวานรนิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ออกหน่วยเคลื่อนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ บ้านวังบง หมู่ 11,12
บ้านสุวรรณคีรี หมู่ 5 และบ้านนาง่ามเล้า ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิาส
.....19/03/52....

  1 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2552 นายสมศักดิ์ สมประเสริฐ นายอำเภอวานรนิวาส มอบใบรับรองแหล่งผลิต (ใบQ) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2552......04/12/52.....

 


  1 นายสม ศักดิ์   สุขประเสริฐ นายอำเภอวานรนิวาส  พร้อมด้วยเกษตรอำเภอวานรนิวาส
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบลอินทร์แปลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อินทร์แปลง 
กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลอินทร์แปลง ได้ออกตรวจเยี่ยมแปลงเรียนรู้ และจุดถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การเพิ่ิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา
....9/06/52.....

  1 นายพูลทรัพย์  รัชปัญญา  นางชัยศรี  สร้อยมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  และ  น.ส.กนิษฐา  วรรณชาติ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.เกษตรอำเภอวานรนิวาส   ออกติดตามประเมินศักยภาพ วิสาหกจิชุมชนกลุ่มข้าวกล้างงอก ธัญทิพย์ ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในวันที่ 25 ส.ค. 52

.....26/08/52.....

  1 น.ส. นางสาวกนิษฐา  วรรณชาติ นวส.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางชัยศรี  สร้อยมาลัย  นวส. ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
รายครัวเรือน ปี 2552 ณ บ้านหนองขุ่นหมู่ที่ 2  ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในวันที่ 17 กันยายน 2552

.....20/09/52....

  1ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎิ์  ดาวจัีนทึก  เกษตรอำเภอวานรนิวาส  พร้อมด้วย นางชัยศรี  สร้อยมาลัย นวส. เสริมการเกษตรชำนาญการ และน.ส. นางสาวกนิษฐา  วรรณชาติ นวส.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรราชครัวเรือน ปี 2552 ณ บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 8  ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในวันที่ 18 กันยายน 2552.....21/09/52...

 


  1  นางชัยศรี สร้อยมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวกนิษฐา วรรณชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส ประชุมสมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านขาม ในวันที่ 10 และ 14 สิงหาคม 2552 หมู่ 4 และ หมู่ 11 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ....20/08/52.....

 

 

 


   1 นายบุญร่วม  คำจันทราช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและัพัํฒนาการผลิต ประจำสำนักงานเกษรจังหวัดสกลนคร ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เกษตรกร GAPอาสา ปี่ 2552 ในวันที่ 25 มีนาคม  2552 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส....27/03/52....