ข่าวส่งเสริมการเกษตร


        ****************************************

     เรื่อง   การดำเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตรระบบการผลิต
ตามมาตรฐาน GAP พืช ปีงบประมาณ 2553


              ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎิ์ ดาวจันทึก เกษตรอำเภอวานรนิวาส กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ได้อนุมัติให้อำเภอวานรนิวาส ดำเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 50 ราย สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 ราย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส (หลังเก่า) โดยเกษตรอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานเปิดอบรมและนายสุวรรณวาท แก้วคำแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายความรู้ โดยเน้นการทบทวนความรู้ด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช 8 ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่ง GAP
               ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษฎิ์ ดาวจันทึก ยังกล่าวต่อไปอีกว่านอกจากการอบรมเกษตรกรทบทวนความรู้เรื่องพืชปลอดภัย 8 ข้อนี้แล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส ยังได้รับอนุมัติจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ให้ดำเนินการ อบรมเกษตรกรหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช ในปีงบประมาณ 2553 นี้ อีกจำนาน 500 ราย ในพื้นที่ 14 ตำบล ของอำเภอวานรนิวาส โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2553 นี้ เพืืิ่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรในการผลิตพืชตามข้อกำหนด 8 ข้อสู่การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP พืช ต่อไป


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1