ข่าวส่งเสริมการเกษตร


        ****************************************

     เรื่อง   การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอวานรนิวาส

                      ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎิ์   ดาวจันทึก  ตำแหน่งเกษตรอำเภอวานรนิวาส กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนทุกภาคส่วน ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอได้ดำเนินการจัดหน่วยบริการด้านวิชาการเกษตร การจัดนิทรรศการ การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แก่วิสาหกิจชุมชนในเขตตำบลนาคำ การแนะนำการปลูกถั่วเหลือแทนการปลูกข้าวนาปี จำนวนเกษตรกรรับคำแนะนำการปลูกถั่วเหลือ จำนวน 2 ราย 20 ไร่ โดยเกษตรกรจัดหาพันธุ์เอง และแนะนำเกษตรกรนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครัวเครือน จำนวน 121 ครัวเรือน
                      ว่าที่ ร้อยตรีรังสฤษฎิ์   ดาวจันทึก เกษตรอำเภอวานรนิวาส กล่าวว่าในการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการใช้บริการเป็นอย่างดียิ่ง
จากประชาชนที่ไปร่วมงาน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2552/53

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1