ข่าวส่งเสริมการเกษตร


        ****************************************

     เรื่อง   ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา


              ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎิ์ ดาวจันทึก เกษตรอำเภอวานรนิวาส กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.20 น. - เวลา 13 นาฬิกา ณ.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา
บ้านจำปาดงเหนือ ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางวิตยา ประสงค์วัฒนา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ประืีทีปโชติพร เกษตรจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจเยียมกิจกรรม ของศูนย์เรียนรูู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิืมพระเกียรติ 82 พรรษาและได้ต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ที่มีให้เข้าสู่้่ขั้นตอนการผลิต การแปรรูปและการจำหน่าย รวมถึงการขยายผลสู่ครัวเรือนสู่ชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาฯ ต่อไป
                ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎิ์ ดาวจันทึก เกษตรอำเภอวานรนิวาส ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากด้านการพัฒนาอาชีพ รายได้ และเศรษฐกิจภายในครัวเรือนภายในชุมชนแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ยังได้เป็นห่วงเป็นใยในด้านสุขภาพอนามัย และโภชนาการ ของเด็กแรกเกิด โดยแนะนำการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กที่บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเลี้ยงเด็กรวมถึงการปลูกผังเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กได้สัมผัสตั้งแต่เยาว์วัยอีกทางหนึ่งด้วย


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1