ข่าวส่งเสริมการเกษตร


        ****************************************

     เรื่อง   การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา
พระบาทสมเ็ด็จพระเจ้าอยู่หัว


                      ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎิ์   ดาวจันทึก  ตำแหน่งเกษตรอำเภอวานรนิวาส กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส ได้ให้การต้อนรับ  นายณัฐกิต ของทิพย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครในการออกตรวจเยียมการเตรียมความพร้อมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านจำปาดง ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมจัดงานรณรงค์โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เกษตรสกลนคร ตั้งใจใช้ชีวิตพอเพียง เพื่อความสุขแบบพอเพียง" ในวันที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านจำปาดง
ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

                      ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎิ์    ดาวจันทึก   เกษตรอำเภอวานรนิวาส ยังกล่าวต่อไปอีกว่า   กิจกรรมที่เตรียมความพร้อมอยู่ขณะนี้มีดังนี้
             1. กิจกรรมด้านปศุสัตว์  การปศุสัตว์  การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
             2. กิจกรรมด้านการประมง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงปลาในกระชัง
             3. กิจกรรมด้านพืช การปลูกพืชผักสวนครัว,อ้อยเคี้ยว,ไผ่เลี้ยง,ข้าวโพดหวาน
             4. กิจกรรมด้านการผลิตข้าว การทำนาปรัง และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว
             5. กิจกรรมด้านการปลูกยางพารา เป็นแปลงเรียนรู้การปลูกยางพารา และฝึกกรีดยางพารา
             6. นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ เสริมอีกมากมาย เช่นการสาวไหม
การผลิตข้าวกล้อง การผลิตสมุนไพรต่างๆ และคาดว่าจะมีเกษตรกรตำบลกุดเรือคำ,คูสะคามและอินทร์แปลง 
เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1
1