ข่าวส่งเสริมการเกษตร


        ****************************************

     เรื่อง   การมอบถุงพระราชทานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร


                      ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎิ์   ดาวจันทึก  ตำแหน่งเกษตรอำเภอวานรนิวาส กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิาส  ร่วมกับอำเภอวานรนิวาส  ส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรทุกภาคส่วน  โดยนายสมศักดิ์   สุขประเสริฐ  นายอำเภอวานรนิวาส   นายสิทธิรัตน์   รัตนวิจารณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   นางนันทพร   สุขประเสริฐ   นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ได้ทำพิธีมอบถุงพระราชทาน จากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่ประชาชน และสมาชิกโครงการสายในรักแห่งครอบครัวฯ ในเขตท้องที่อำเภอวานรนิวาส จำนวน 180 ราย   ถุงพระราชทาน จำนวน 180 ถุง
                     ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษฎิ์   ดาวจันทึก  เกษตรอำเภอวานรนิวาส ยังกล่าวต่อไปอีกว่าในการจัดเตรียมงานต่างๆ ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ   ทุกองค์กรทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ นายอำเภอวานรนิวาส  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวานรนิวาส รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกกิ่งกาชาดวานรนิวาส  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล จนทำให้งานสำเร็จไปด้วยดี
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

1
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1